ข้อความจากร้านค้า! #ประกันแท้สากลทุกวัน ส่งออกบัตรสถาบันที่เชื่อถือได้
หรือส่งงานประกวดที่รับรองโดยสมาคมแล้วไม่รับ คืนเต็ม100%
#ไม่รับคืน หากให้เพื่อนดูหรือส่งให้กลุ่มพระดู