chalong

ข้อมูลสมาชิก – chalong

เริ่มเป็นสมาชิก: January 24, 2011 05:43:25 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 0 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 0 รายการ , คำชม: 1187 รายการ , คำติ: 2 รายการ

ประวัติ Feedback


ส่งขอความสอบถามแล้ว ไม่มีการตอบกลับ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงไว้ก็ไมสามารถติดต่อได้ จึงขอยกเลิกรายการประมูลนี้ และขออนุญาติปฏิบัติตามกฏครับ


เขียนโดย :sutad3352 เจ้าของรายการ April 06, 2017 11:23:32

หน้าที่ :  1