bmosick

ข้อมูลสมาชิก – bmosick

เริ่มเป็นสมาชิก: February 03, 2015 15:43:30 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 27 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 0 รายการ , คำชม: 99 รายการ , คำติ: 1 รายการ

ประวัติ Feedback

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์/5064959


ยังไม่มีการติดต่อหรือโอนเงิน เมลล์ไปก็ไม่ตอบ ขออนุญาตให้คำตินะครับ


เขียนโดย :บุญยวีร์ เจ้าของรายการ March 24, 2015 00:06:05

หน้าที่ :  1