ข้อความจากร้านค้า! ทางร้านของเราขอมีส่วนร่วมเล็กๆ ในการร่วมอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา วัตถุมงคลต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัตถุทางพระพุทธศาสนา และศรัทธาบารมีทีมีต่อพระอริยสงฆ์และเกจิอาจารย์ เพื่อที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแด่สานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทุกหมู่เหล่า ตลอดกาลนาน