แบบที่ 1

ความรับผิดชอบกรณีมีบัตรรับประกัน สนง.ดีดีพระ แบ่งเป็น 2 แบบ

 1. ทาง สนง.ยินดีรับประกันความรับผิดชอบ 
  กรณีตรวจสอบพระเครื่องผิดพลาดทุกองค์
  ตามราคารับประกันที่ระบุด้านหลังบัตร สูงสุดไม่เกิน 12,000 บาท
  (ค่าใช้จ่าย 200 บาท / องค์)

แบบที่ 2


 1. ทาง สนง.ยินดีรับประกันความรับผิดชอบ 
  กรณีตรวจสอบพระเครื่องผิดพลาดทุกองค์ 
  ในราคาสูงสุด 80 % ของราคาตลาดพระเครื่อง ณ วันที่ออกบัตรรับประกัน 
  (ค่าใช้จ่าย 5 % ของราคาประเมิน)
    - สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการแบบนี้ จะต้องแจ้งราคาซื้อ – ขาย 
  หรือระบุราคาของพระเครื่ององค์ที่ขอรับประกันในวงเงินที่ต้องการรับประกัน 
  ราคาหนึ่งที่ผู้ขอออกใบรับประกันเห็นควร แต่ทั้งนี้ ราคาประเมินสุดท้ายอยู่ที่ทาง 
  สนง.จะเป็นผู้ที่ตัดสินราคาประกันให้กับพระเครื่ององค์นั้นๆ ตามความเหมาะสม 
  โดยอ้างอิงจากราคากลางในขณะนั้น และความนิยมเป็นสากลของวงการพระเครื่องเป็นหลัก 


  ตัวอย่าง : เจ้าของพระแจ้งราคาขอรับประกัน 50,000 บาท ทาง สนง.พิจารณาแล้วว่า
  พระองค์นี้ราคากลาง ซื้อ- ขาย ในตลาดขณะนั้นอยู่ที่ 45,000 บาท ทาง 
  สนง.จะประกันราคาความรับผิดชอบไม่เกิน 80 % ของราคาประเมินอยู่ที่ 36,000
  ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ คือ 45,000 บาท
  คิดค่าดำเนินการ 5 % = 2,250 บาท
  ค่าจัดส่ง                   = 100 บ
  รวมเป็นเงิน               = 2,350 บาท

  ***ในกรณีที่เป็นพระไม่แท้ ทาง สนง.คิดค่าใช้จ่าย 150 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
  ***สมาชิกต้องใส่ค่าใช้จ่ายมาด้วยทุกครั้ง ถ้ามีส่วนต่าง ทาง 
  สนง.จะแนบเงินคืนพร้อมพระเครื่องของท่าน
  ค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับประกันแบบที่ 2
   -  พระเครื่องที่ทีราคาประเมินไม่เกิน 10,000 บาท คิดค่าดำเนินการ 500 บาท / องค์
   -  พระเครื่องที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 10,001 บาท คิดค่าดำเนินการ 5 % ของราคาประเมินที่ท่านต้องการ
   

  "ระบบนี้เป็นระบบที่ดีที่สุด และเป็นความรับผิดชอบของ สนง.ดีดีพระ ที่มีความมุ่งมั่นจริงใจ และประสงค์ให้เกิดความมีมาตรฐานของการสะสมพระเครื่อง และความสบายใจของเจ้าของพระเป็นที่ตั้ง